L'empresa

L'empresa Serveis Antiplagues, Higiene I Control Ambiental S.A. (SAHICASA) va ser fundada l'any 1961 a Tarragona, sota la denominació comercial de SEDYF. És una de les empreses més antigues de Catalunya i Espanya. L'experiència que ens confereix aquests més de 50 anys d'activitat és un actiu molt valorat pels nostres clients.

L'any 1961 va ser autoritzada per la "Dirección General de Sanidad del Ministerio de la Gobernación" per a realitzar serveis de desratització, desinfecció i desinsectació. Posteriorment, l'any 1970 va ser autoritzada per la "Dirección General de Ganaderia del Ministerio de Agricultura" i l'any següent per la "Dirección General de Agricultura" del mateix ministeri.

La nostra misió és oferir als nostres clients els productes i serveis que ens demanden en el moment i en la forma que es requereixi, i sempre amb la màxima seguretat per a les persones i respecte per al medo ambient.

L'empresa actualment treballa amb dues marques comercials: SAHICASA ofereix els serveis de Control de plagues i Higiene ambiental i personal i HIGIENAL els serveis de Controls d'aigües i Ambientals.

MÉS INFORMACIÓ


Mitjans tècnics

El gran repte de SAHICASA és poder oferir al seu clients els darrers avenços mundials del sector, en tecnologia i en productes efectius que respectin el medi. 

És per això que en l’execució dels nostres serveis utilitzem els recursos, eines, maquinària, mètodes i tecnologia més actuals i novedosos en el sector, per tal de poder oferir un ventall més ampli de tractaments i de serveis i fer-los de forma acurada, segura i respectuosa amb el medi. 

Algunes de les últimes adquisicions s’han realitzat específicament per a l’aplicació de la lluita integrada contra plagues urbanes, sobretot en ambients d’especial cura, sensibilitat i atenció. Aquest és el cas dels sistemes de control per temperatura, atmòsfera modificada i controlada, aspiració HEPA localitzada, etc.. 

Tota la maquinària gaudeix de la seva instrucció operativa en el marc de la política de qualitat de SAHICASA. Anualment es procedeix al seu calibratge com a part del procediment de maquinària per tal de garantir el seu òptim funcionament i la garantia d’absència d’errors fins i tot en els tractaments més delicats i exigents.


MÉS INFORMACIÓ

Registre i acreditacions

SAHICASA-HIGIENAL compta amb tots els registres legalment exigits, principalment el corresponent al Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides de la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, tant en la subclau de tractaments a tercers per a la prevenció i control de la legionel·losi com per als serveis plaguicides.

Les seves instal·lacions també estan legalment registrades al registre oficial d'establiments i serveis plaguicides del Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca: secció primera - establiments i secció segona - serveis - empresa de tractaments.

Tot el nostre personal gaudeix dels requeriments tècnics exigits legalment per al desenvolupament de la seva activitat. Emperò, per nosaltres aquest és el punt de partida. Les habilitats, competències i actituds de tots ells comencen a ser avaluades en la contractació i posteriorment són permanentment avaluades i redireccionades per un pla de formació específic que ens permet assegurar que tothom sap com cal actuar per donar la solució als problemes del nostre client.


MÉS INFORMACIÓ

Associacions

SAHICASA és membre d'ADEPAP (Associació d'Empreses de Control de Plagues i Aplicació de Pesticides de Catalunya) de la NPMA (National Pest Management Association), associació nord-americana que aplega empreses de control de plagues dels Estats Units (veritable centre mundial de la tècnica i la investigació en aquest sector), així com les més prestigioses empreses d'arreu del món.

També és membre d'Aqua España, associació espanyola d'empreses de tractaments d'aigua, així com d'ACESEM, associació catalana d'empreses especialistes en síndrome de l'edifici malalt.


MÉS INFORMACIÓ

Certificacions

Des del 6 de gener de 2002, en que la Comissió de Certificació LGAI va aprovar el procés de certificació ISO 9002:94 de SAHICASA, en l'àmbit del Control de Plagues, l'empresa està registrada sota aquesta norma. El 2003 va actualitzar aquest certificat a la norma ISO 9001:2000 i el 2009 el va renovar i actualitzar a la norma ISO 9001:2008 certificat per AENOR amb el número ER-1266/2003 vàlid encara actualment.

Amb data 08-07-2013 SAHICASA ha ampliat l'abast de la certificació a Control i prevenció de la legionel·losi. També, amb la mateixa data hem aconseguit el Certificat del Sistema de Gestió Ambiental tenint com referència les normes UNE-EN ISO 14001:2004. Ambdós certificats per AENOR.

A més, el 2017 SAHICASA va obtenir el Certificat Professional de Gestió de Plagues CEPA sota la Normativa NF EN16636, essent una de les poques empreses que disposen d'aquest certificat en el territori.


MÉS INFORMACIÓ

Política de Qualitat i Medi Ambient

SAHICASA és una empresa dedicada a la prestació de serveis en l’àmbit de la higiene ambiental. Les seves activitats principals es centren en la prevenció i control de plagues i la prevenció i control de legionel·losi. Disposa d’un sistema de gestió que integra els requisits de la Norma ISO 9001:2015 i la Norma ISO 14001:2015, que garanteix la qualitat dels seus serveis i un comportament ambiental sostenible. 
La qualitat final del servei donat al client és el resultat de les accions planificades i sistematitzades mitjançant les quals es preveuen, es detecten i corregeixen els errors i es treballa en la millora contínua en tot el procés de prestació del servei.

Les exigències contractuals, els desitjos i expectatives dels clients i el compliment dels requisits legals vigents, així com aquells altres requisits que l’organització subscrigui de forma voluntària, són els principals criteris a l’hora d’establir el patró de qualitat dels nostres serveis i les mesures necessàries per minimitzar-ne l’impacte ambiental i prevenció de la contaminació.

Conscient de la preocupació creixent de la societat pel medi ambient, i complint amb el seu compromís de millora contínua, SAHICASA ha implantat diverses mesures destinades a evitar efectes indesitjables sobre l’entorn. El respecte pel medi ambient i la voluntat de prevenir accions contaminants es materialitzen en la compra responsable de productes químics per evitar caducitats, l’ús de mesures de reducció del consum de recursos naturals, la recollida selectiva de residus, el reciclatge, la gestió adequada dels residus especials i no especials i, principalment, en l’aplicació de la lluita integrada contra les plagues, que evita l’ús innecessari de productes perjudicials per la salut de les persones i prioritza l’aplicació dels tractaments disponibles menys contaminants.

Per a la consecució d’aquesta política, la Direcció estableix anualment objectius de millora. Fixa les actuacions per assolir-los, fixa les responsabilitats, estableix els criteris d’actuació i assigna els recursos necessaris. Els objectius de millora han d’ésser quantificables per poder comprovar la seva consecució. Seran comunicats a tot el personal per al seu coneixement, i revisats periòdicament per la Direcció.

L’aplicació d’aquesta política exigeix la implicació de tot el personal, per la qual cosa es considera prioritària la motivació i formació de tots els col·laboradors. 
Altrament, la convicció que un feed-back amb les parts interessades és imprescindible per assolir la millora contínua ha conduit a l’establiment de diverses vies de comunicació orientades a facilitar la comunicació interna i externa.

Els principis d’aquesta política es donaran a conèixer a tots els nivells de l’organització, així com als proveïdors, i estarà a disposició dels clients i de la resta de parts interessades. 
Amb la finalitat de satisfer les exigències dels seus clients i de minimitzar l’impacte que poden tenir les seves activitats i serveis sobre el medi ambient, SAHICASA es compromet a complir de forma permanent amb els principis d’aquesta política.

La Direcció
Tarragona, 1 de Juny de 2018


MÁS INFORMACIÓN

I+D+I

SAHICASA investiga, en col·laboració amb una universitat de prestigi internacional, un nou mètode de control que permetrà vigilar, monitoritzar i controlar una plaga que actualment constitueix una de les majors amenaces per als ciutadans.

Així mateix, SAHICASA ha patentat un Model d'Utilitat que està proporcionant grans èxits en el control de la població de coloms.

També en innovació i desenvolupament, cal remarcar les aplicacions de mobilitat i els portals web d'informació al client que s'han generat i desenvolupat des de i per a SAHICASA.


MÉS INFORMACIÓ

Contacte

Sol·licita’ns informació i demana un pressupost amb el següent formulari. Ens posarem en contacte el més ràpid possible. Gràcies.

Finalidades: Responder a sus solicitudes y remitirle información comercial de nuestros productos y servicios, incluso por correo electrónico. Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios: No están previstas cesiones de datos. Derechos: Puede retirar su consentimiento en cualquier momento, así como acceder, rectificar, suprimir sus datos y demás derechos en sahicasa@sahicasa.cat. Información Adicional: Puede ampliar la información en el enlace de Avisos Legales.  

SAHICASA és una empresa
amiga del medi ambient.

Garantim el nostre compromís mediambiental com un valor irrenunciable cap als nostres clients incorporant les últimes tecnologies i recerques basades en la gestió i control de plagues.

Minimitzem l'impacte sobre el mitjà natural i protegim a les espècies beneficioses i només actuem sobre les que, quan es converteixen en plaga, resultin perilloses per a la salut i qualitat de vida.

Reduim al mínim els residus generats i els gestionem de forma òptima amb empreses habilitades, especialitzades en el seu transport i eliminació.

VÍDEO CORPORATIU

Sahicasa és una empresa experta en control de plagues (insectes, paneroles, escarabats de cuina, formigues, mosquits, mosques, vespes, puces, paparres i xinxes), control d'aigües (control de legionel·la, potabilitat, piscines i jacuzzis , etc.) i serveis ambientals (tractaments de prevenció i desinfecció Covid-19/SARS, qualitat de l'aire interior, eliminació de males olors, etc). Sahicasa actua a tot Catalunya, però especialment a les províncies de Barcelona, Tarragona i Lleida. Aquest és el nostre vídeo corporatiu.